Begripsomschrijvingen

RCMT: Register Casemanager Taakdelegatie.

Casemanager: begeleidt het re-integratieproces namens de werkgever en is het aanspreekpunt voor de werknemer. Daarnaast geeft deze advies en zorgt ervoor dat alle partijen op tijd doen wat ze moeten doen.
Taakdelegatie: in de arbodienstverlening betekent dit dat een bedrijfsarts een aantal van zijn taken kan delegeren onder diens supervisie en de eindverantwoordelijkheid.

WVP: Wet Verbetering Poortwachter.
Deze wet verlangt dat de werkgever en de werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers en werknemers hebben hiervoor beide verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van Naastu. Andere voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij Naastu deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst is in geval van een opdracht zo lang als overeengekomen in de geaccepteerde offerte (vermeld in data of in aantal sessies).

Artikel 3 – Tarieven
Het geldende tarief voor de dienstverlening van Naastu is het tarief zoals vermeld op www.naastu.com of zoals overeengekomen in de geaccepteerde offerte.

Artikel 4 – Betaling
Betaling is mogelijk via een betalingsverzoek (mobiel bankieren) of via een factuur.
De betalingstermijn voor een betalingsverzoek of voor een factuur is 14 dagen. Wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij in gebreke. Hier is sprake van wanneer de betalingstermijn verstreken is en er niet betaald is na één enkele betalingsherinnering. In dat geval is Naastu bevoegd om de dienstverlening te beëindigen of om de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 5 – Verplichtingen voor de opdrachtnemer
Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen: de opdrachtnemer spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, zoals dat van Naastu voor de opdracht verwacht mag worden. Dat het doel behaald wordt kan echter niet gegarandeerd worden (zie artikel 10 – aansprakelijkheid).
Tijdens een opdracht zal er regelmatig overleg zijn met de opdrachtgever over de stand van zaken en over de manier waarop de opdracht door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht feiten en/of omstandigheden worden opgemerkt die de dienstverlening negatief (kunnen) beïnvloeden, wordt de opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk over ingelicht.

Artikel 6 – Verplichtingen voor de opdrachtgever
De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer de informatie die de opdrachtnemer nodig heeft voor een juiste uitvoering van haar werkzaamheden. De opdrachtgever volgt, wanneer het gaat om casemanagement, de aanwijzingen en de richtlijnen van opdrachtnemer op en neemt contact met de opdrachtnemer als dat niet lukt.

Artikel 7 – Machtiging gegevensuitwisseling
De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer door het aangaan van de overeenkomst om, in geval van casemanagement, om met UWV en de Arboarts/bedrijfsarts te overleggen en de noodzakelijke gegevens uit te wisselen met betrekking tot het verloop van het re-integratieproces.

Artikel 8 – Privacy
De overeenkomst valt onder de werking van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en op de naleving hiervan wordt toegezien door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Naastu verplicht zich tot het geheimhouden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever en (indien van toepassing) diens werknemers, tenzij er nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor gegeven is (zie artikel 7 – machtiging gegevensuitwisseling). Naastu zal indien van toepassing vertrouwelijke informatie aan het einde van de opdracht retourneren aan de opdrachtgever.

Artikel 9 – Overmacht
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever opgeschort. Beide zijn in dat geval bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De opdracht wordt door Naastu naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Ondanks dat kan Naastu geen garanties geven met betrekking tot de verrichte begeleiding en adviezen (zie artikel 5 – verplichtingen voor de opdrachtnemer). Naastu is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in de uitvoering van de opdracht, in zoverre deze voorkomen hadden kunnen worden. Naastu heeft daarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Naastu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledige of gebrekkige (door de opdrachtgever) verstrekte informatie en voor zover Naastu afhankelijk is van de medewerking en diensten van anderen, kan Naastu niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die hieruit voortkomt.

Artikel 11 – Wijziging van de voorwaarden
Naastu mag haar algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Dit geldt ook voor al gesloten overeenkomsten, rekening houdend met een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking. Wanneer de opdrachtgever de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren kan de opdrachtgever tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Artikel 12 – Geschillen
Wanneer bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige artikelen van deze algemene voorwaarden van kracht.